17 / 1 / 91  = اولين جلسه تمرين انجمن كن دو و ايي آي دو در سال 1391

9 / 3 / 91  = اولين جلسه سراسري انجمن كن دو و ايي آي دو ايران در سال 1391

1 / 4 / 91  = آزمون كمربند رنگي انجمن كن دو و ايي آي دو – دفتر مركزي