يکشنبه، 31 خرداد 1394

در اين استاژ كاراته كاها در رده هاي گوناگون و به صورت فشرده شركت كرده بودنند و بخش مهمّي از استاژ فنّي به اجراي صحيح كيهون ها و كاتاهاي سنّتي گوجوريو اوكيناوايي اختصاص داشت .