تان رن - تدريس تخصصي توسط شيهان سليمان مهديزاده

تان رن به معنای ساختن يا پديد آوردن است . يعنی با تلاش و سخت کارکردن و عرق ريختن زياد نيروی های طبيعی صفت و نرم بدن ، ذهن و حرکت ها به مرور زمان آميخته می شود همانطوری که يک شمشير به همان روش ساخته می شود و قدرت خود را از فولاد کداخته بدست می آورد . شاگرد تمرينهای خود را زير نظر استاد بطور صحيح و کارا افزايش می دهد و تکنيکها را بدون مانع ولی با يک حس مبارزه با يک شمشير واقعی تا مرگ را تکرار می کند . در طول اين مرحله که بسيار قابل اهميت است و ممکن است سالها طول بکشد ، حالت بدن وضعيت بهتری پيدا کرده و شکل حرکتها طبيعی تر می شود و همچنان که از نظر تکنيک ها اعتماد بيشتری پيدا می شود طرز رفتار و سلوک شاگرد رشد می کند و تعليم به مرحله ای بنام رن شو می رسد . رن به معنای اصلاح کردن يا بهتر کردن است که با تمرين مستمر کی کو و تان رن کامل می شود . رن همچنين معنی آراستگی روح و شخصيت را دارد و همانطور که در بالا ذکر شد اين نياز به کار سخت و کوشش کردن بسيار را دارد تا فرد بعد از پختگی کامل بتواند يک طبيعت دل سوز و دل رحم را پيدا کند و دانش خود را بدون غرور خود ستايانه و تکبر به ديگران ياد دهد .