کن دو يک هنر روحی و معنوی می باشد

يک تفاوت اصلی بين کن دو و هنر های رزمی غربی ، وجود دارد و آن تاکيد فلسفی و روحی کن دو است . من معتقدم که اگر شخص ابعاد معنوی کن دو را درک نکند و آنها را در آموزش هايش وارد نکند ، کن دو به يک بازی ضربه زدن به حريف با يک ترکه چوب تبديل خواهد شد . شخص بدون توجه به فلسفه کن دو ممکن است آنرا سالها تمرين نمايد ولی به کيفيت اصلی وروح آن که شامل ( سيرت درونی ، تهذيب نفس ، خصلت پسنديده ، ظرافت و موازنه يا هارمونی ) نرسد . زمانی که ما ريشه های معنوی و فلسفی آن را بفهميم ، کن دو تبديل به يک هنر می شود و در رشد ما سهيم خواهد شد و به ما در کسب خصلت های پسنديده و هارمونی کمک خواهد کرد .