تان رن - تدريس تخصصي توسط شيهان سليمان مهديزاده

تدريس تخصصی توسط شيهان سليمان مهديزاده

بنيانگذار و رئيس انجمن کن دو و ايی آی دو ايران

و انجمن كاراته گوجوريو اوكيناوايي ايران

کن دو يک هنر روحی و معنوی می باشد

توسط شيهان سليمان مهديزاده